نوشته هایی با برچسب "phd questions azad"

کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی کودکان استثنایی

کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی کودکان استثنایی

۱-پژوهش در زمینه کودکان استثنائی
۲-تدریس و آموزش در زمینه کودکان استثنائی
۳-درمان و بازپروری کودکان استثنائی
۴-کار در مراکز دولتی مانند بهزیستی
۵-کار در مراکز خصوصی مانند مراکز نگهداری کودکان استثنائی