نوشته هایی با برچسب "سوالات کنکور ارشد روانشناسی تربیتی"

دکتری روانشناسی تربیتی – موسسه آموزش عالی پژوهش

دکتری روانشناسی تربیتی – موسسه آموزش عالی پژوهش

روانشناسی تربیتی شاخه ای از روانشناسی است که بر مطالعه یادگیری انسان ها تمرکز دارد.مطالعه فرایندهای یادگیری از دیدگاه های شناختی و رفتاری اجازه میدهد پژوهشگران تفاوت های افراد را در هوش،رشد و تحول شناختی،عاطفه،انگیزش،تنظیم هیجان،خودتنظیمی و خودپنداره درک و بررسی کنند.