اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص معرفی افراد در برخی از كدرشته محل‌های دانشگاههای تهران، صنعتی شریف، شهید بهشتی و گیلان در آزمون ورودی دوره دكتری «Ph.D» نیمه متمركز سال ۱۳۹۸

بدین‌وسیله به اطلاع داوطلبانی كه براساس كارنامه نتایج اولیه آزمون ورودی دوره دكتری «Ph.D» نیمه‌متمركز سال ۱۳۹۸ مجاز به انتخاب رشته گردیده و كدرشته محل‌های انتخابی خود را در سایت اطلاع‌رسانی این سازمان ثبت نموده‌اند، می‌رساند: باتوجه به مكاتبه دانشگاههای تهران، شهید بهشتی، صنعتی شریف و گیلان درخصوص كاهش حدنصاب نمره علمی بعد از اعلام اسامی معرفی شدگان برای انجام مراحل مصاحبه وارزیابی تخصصی در تعدادی از رشته‌ محل‌‌های مورد پذیرش در آزمون مذكور، بدین وسیله به اطلاع كلیه متقاضیان كدرشته محل‌های مندرج در زیر می‌رساند كه كارنامه نتیجه انتخاب رشته این دسته از متقاضیان باتوجه به حدنصاب جدید، اصلاح و بر روی سایت این سازمان قرار داده شده است. لذا داوطلبان ذینفع می‌بایست باتوجه به كارنامه اصلاح شده جدید و براساس برنامه زمانی انجام مصاحبه و متن اطلاعیه مورخ ۹۸/۰۲/۳۱ مندرج در سایت این سازمان به دانشگاههای ذیربط مراجعه نمایند. سازمان سنجش داوطلبان دکتری روانشناسی بالینی

کد رشته محل هایی که حد نصاب علمی آنها اصلاح شده است

 

 

گردآورنده: دکتر سید جعفری – موسسه آموزش عالی پژوهش