جزوه نمودار درختی آمار و روش تحقیق

قیمت : 140,000 تومان

جزوه نمودار درختی آمار و روش تحقیق

, Statistics and Research Method ,
نویسنده: دکتر سید جعفری
موسسه آموزش عالی پژوهش,
منابع دکتری روانشناسی,
منابع ارشد روانشناسی,