آمار و روش تحقیق

قیمت : 40,000 تومان 36,000 تومان

این کتاب شامل دوبخش ، روش تحقیق وبخش آمار است که هر کدام رابه صورت جداگانه توضیح داده ام.

ابتدا روش تحقیق را قرار دادم تا با برخی مفاهیم که در آمار به آن نیاز دارید ولی توضیح کامل آن مربوط به روش تحقیق است را بدانید سپس به بخش آمار می رویم . در بخش روش تحقیق هرآنچه، برای این درس پایه ایی و اساسی است در ابتدا بیان کرده سپس به صورت کاملا منظم انواع روش تحقیق و مطالب مرتبط با هرقسمت به صورت طبقه بندی شده ارائه کرده ام .

آمار در علوم انسانی و روانشناسی شامل دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی می باشد که در این کتاب تغییر جزئی به منظور فهم بهتر مطالب داده شده است در فصل آمار توصیفی بعد از رگرسیون انواع رگرسیون و مطالب مرتبط با آن که اکثرا در بخش آمار استنباطی نوشته می شد به منظور اینکه در یک جا نوشته شود و مطلب آن در همان فصل بسته شود در فصل آمار توصیفی آورده ام.

در این کتاب، مطالب بخش آمار را در سه فصل جداگانه توضیح خواهم داد ولی قبل از شروع فصل آمار توصیفی لازم است برخی مفاهیم اساسی در آمار توضیح داده شود لذا قبل از فصل اول به طور مختصرآنها را مورد بررسی قرار می دهیم.

فصل اول آمار توصیفی است چون هدف توصیف واقعیتهای موجود است و به همین منظور ما داده ها را جمع آوری می کنیم، آنها را خلاصه کرده، سازمان دهی و طبقه بندی می کنیم وسپس به بررسی روابط بین متغیرها می پردازیم ونتایج به دست امده را به صورت تصویری به شکل نمودار نشان می دهیم لذا آمار توصیفی شامل بخشهای: شاخص های گرایش مرکزی، شاخصهای گرایش پراکندگی ، نمرات استاندارد ، منحنی طبیعی ، همبستگی ،رگرسیون می باشد که به بررسی آنها می پردازیم .

در فصل دوم کتاب،  احتمالات را ارائه می دهیم . درفصل سوم ، آمار استنباطی، در این فصل ما  با استفاده از داده های به دست آمده ازنمونه در مورد جامعه قضاوت می کنیم یعنی ما در آمار استنباطی به دنبال تفسیر و قضاوت و استنباط هستیم که برای رسیدن به این هدف ما آزمون فرض و مراحل آن ، برآورد وانواع آن ، انواع آزمونهای آماری مثل Z ، T، F، خی دو ، آزمونهای ناپارامتریک و… را مورد مطالعه قرار می دهیم.

 

کتاب آمار و روش تحقیق

, Statistics and Research Method ,
دکتر سید جعفری,
موسسه آموزش عالی پژوهش,
منابع دکتری روانشناسی,
منابع ارشد روانشناسی,