در مصاحبه های آزمون دکتری  ۹۸ ،۴۰ درصد نمره به سوابق پژوهشی، ۳۰ درصد به سوابق آموزشی و ۳۰ درصد نیز به ارزیابی های جلسه مصاحبه اختصاص دارد. دانشگاه ها موظف هستند نمره معرفی شدگان به مصاحبه دکتری را بر اساس جداول زیر تعیین کند. و نمره تعیین شده  را به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال نمایند.

مصاحبه دکتری روانشناسی
جدول امتیازات آموزشی و پژوهشی