تجربیات مصاحبه

تجربه مصاحبه روانشناسی بالینی‌ دانشگاه شاهد

تجربه مصاحبه روانشناسی بالینی‌ دانشگاه شاهد

رفتم اتاق مصاحبه که دو نفر داور بودن که از من در باره روانشناسی تعریف خواستن و در مورد پایان نامه ام چند تا سوال پرسیدن و از زبان سوالی نپرسیدن ؛در مورد اینکه دانشگاه شاهد اولویت چندمم بود هم سوال پرسیدن

تجربه مصاحبه روانشناسی بالینی آقای میر جواد چهراقی از دانشگاه شاهد تهران

تجربه مصاحبه روانشناسی بالینی آقای میر جواد چهراقی از دانشگاه شاهد تهران

در مصاحبه دانشگاه شاهد بیشتر در حال بررسی نمرات بودند تا تمرکز بر روی سوالات ، از من  موارد آماری بیشتر پرسیدند ، مدل پایان نامه من تحلیل مسیر بود و پرسیدند چرا معادلات ساختاری کار نکردی ؟ دکتر لطفا” شما هم اگر جوابی دارید به من هم بفرمائید